Nørreportkvarteret

Med midler fra Realdania har Aabenraa Kommune, i samarbejde med rådgivere, udarbejdet en plan for den fysiske omdannelse af passager, parkeringspladser, bagsider og projektgrunde i den nordlige del af bymidten 'Nørreportkvarteret'.

  På mødet i Vækstudvalget for Land og By den 7. februar 2019 blev to dagsordenspunkter omhandlende omdannelsen af den nordlige del af bymidten, Nørreportkvarteret, behandlet; Realisering af Gademanualen for Nørreportkvarteret og Realdania ’Hovedbyer på forkant’.  

  Realisering af Gademanual for Nørreportkvarteret
  I dagsordenspunktet omhandlende Gademanualen blev der anmodet om frigivelse af midler til realisering af den fysiske omdannelse i gågaden med afsæt i Gademanualen, som blev godkendt i august 2018. Gademanualen omhandler omdannelsen af selve gågaden, herunder facaderenoveringer, gademøbler og andre tiltag, der skal være med til at skabe liv og oplevelser i området.

  Anmodningen om frigivelse behandles på byrådsmødet 27. februar, såfremt Byrådet godkender indstillingen forventes realiseringen af Gademanualen igangsat, og ejere, lejere og erhvervsdrivende i området vil efterfølgende blive kontaktet angående mulighederne vedrørende deres ejendom.

  ​Se gademanualen her

  Realdania ”Hovedbyer på forkant”
  Dagsordenspunktet omhandlende Hovedbyer på forkant indeholderen orientering om status på arbejdet med den strategiske helhedsplan, der fremadrettet skal sikre den røde tråd i en gennemgribende omdannelse af den nordlige del af bymidten. Den strategiske helhedsplan omhandler blandt andet den fremtidige anvendelse af de to projektgrunde, Nørreport 5-13 og Ramsherred 1-3 samt omdannelsen af de fysiske omgivelser i Nørreportkvarteret. Derudover indeholder punktet en anbefaling til Byrådet om beslutning om at indsende en ansøgning til Realdania om midler til realisering af fysiske projekter, som er en del af ovennævnte strategiske helhedsplan spor 1, som beskrives nedenfor.

  Den strategiske helhedsplan er opdelt i tre spor: Projekt og anlæg, Projektgrunde og ejendomme samt Formidling og organisering. Der er på nuværende tidspunkt arbejdet mest med Spor 1 – Projekt og anlæg, hvor der er udarbejdet en plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret der på konceptniveau beskriver omdannelsen af de arealer der ligger omkring Gågaden og ikke er indeholdt i Gademanualen.

  Planen for den fysiske omdannelse af Nørreportkvarteret beskriver blandt andet en opgradering af belægninger med fokus på øget tilgængelighed og sammenhæng i områdets passager samt et ønske om, at hver passage får en unik kunstnerisk bearbejdning. En opgradering af de byrum der allerede er i området samt et ønske om udformning af nye byrum efter samme princip. Planen indeholder også et koncept for forskønnelse af områdets parkeringspladser og afskærmning af de bygningsdele der ligger i tilknytning hertil.

  I planen er der illustreret forskellige scenarier for de to ejendomme kommunen som har opkøbt, Ramsherred 1-3, den tidligere Kvickly-bygning, og Nørreport 5-13, det gamle Hotel Danmark. På Ramsherred 1-3 overvejes det at placere et sundhedshus, mens der på Nørreport 5-13 forventes etableret et midlertidigt byrum mens den fremtidige anvendelse afklares.

  Det er ikke alle delprojekterne i planen der kan gennemføres for de 18 mio. kr. der er reserveret til Områdefornyelse Nord. Udviklingen af området sker derfor i etaper frem mod 2035 og byens 700 års købstads jubilæum.

  Planen for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret skal behandles i Byrådet d. 27. februar. Derefter indsendes den sammen med en ansøgning om støtte til realisering af udvalgte projekter til Realdania. 

  Se planen for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret her

  Fakta om Realdania – Hovedbyer på forkant
  Hovedbyer på forkant er en kampagne, som Realdania har oprettet, hvor landets yderkommuner kan søge om støtte til strategier, planer og projekter i hovedbyerne. I 2018 ansøgte Aabenraa Kommune om andel i puljemidler fra Realdania til Hovedbyer på forkant, og fik tildelt 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for omdannelsen af den nordlige del af Aabenraa bymidte. Den strategiske helhedsplan kobler sig i høj grad på programmet for Områdefornyelse Nord, og skal derfor ses som et tiltag til at understøtte udviklingen af den nordlige del af bymidten.

  Fakta om områdefornyelsen
  Den nordlige del af midtbyen skal frem mod 2022 fornyes og renoveres for 18 millioner kroner, hvoraf Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen støtter med 6 millioner kroner. 

  Visionen for Nørreportkvarteret 
  Visionen for Nørreportkvarteret er at det skal være en indbydende og spændende opholdsgade. Samspillet mellem kvarterets smukke gamle bygninger, nye gademøbler og specialbutikker skal være med til at skabe en unik stemning

  Se stemningsfilmen med visionen for Nørreportkvarteret her

  Kontaktperson

  Janni Kollerup Larsen, koordinator - fremtidens aabenraa
  Tlf.: 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk

  Sidst opdateret 08.02.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa